توضیحات سیف درباره سهامداری بانک‌ها و برخی تخلف ها

توضیحات سیف درباره سهامداری بانک‌ها و برخی تخلف ها
درسال‌های ٨٩ و ٩٠ به دلیل بالاگرفتن بحث مطالبات معوق بانک‌ها که در نتیجه پرداخت بی‌محابای تسهیلات به بخش‌های خاص صورت گرفت، شرکت‌هایی مورد قرارداد بانک‌ها قرار گرفتند که کارشان وصول مطالبات معوق بود.

توضیحات سیف درباره سهامداری بانک‌ها و برخی تخلف ها

درسال‌های ٨٩ و ٩٠ به دلیل بالاگرفتن بحث مطالبات معوق بانک‌ها که در نتیجه پرداخت بی‌محابای تسهیلات به بخش‌های خاص صورت گرفت، شرکت‌هایی مورد قرارداد بانک‌ها قرار گرفتند که کارشان وصول مطالبات معوق بود.
توضیحات سیف درباره سهامداری بانک‌ها و برخی تخلف ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author