تودیع و معارفه معاون اجرایی سازمان بورس

تودیع و معارفه معاون اجرایی سازمان بورس
دبیر شورایعالی بورس با بیان اینکه مجموعه همکاران سازمان بورس کم توقع اما پرتلاشند، گفت: حضور دکتر رضوی در چنین مجموعه ای فرصت بزرگی است که می تواند به هم افزایی کارها کمک کند و تعالی سازمان بورس را هرچه بیشتر رقم بزند که این یک آرزوی قابل تحقق است.

تودیع و معارفه معاون اجرایی سازمان بورس

دبیر شورایعالی بورس با بیان اینکه مجموعه همکاران سازمان بورس کم توقع اما پرتلاشند، گفت: حضور دکتر رضوی در چنین مجموعه ای فرصت بزرگی است که می تواند به هم افزایی کارها کمک کند و تعالی سازمان بورس را هرچه بیشتر رقم بزند که این یک آرزوی قابل تحقق است.
تودیع و معارفه معاون اجرایی سازمان بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author