توتال،حضور در ایران و حمایت از سرمایه گذاری

توتال،حضور در ایران و حمایت از سرمایه گذاری
پاتریک پویانه درباره تعهد ادامه همکاری با ایران در پروژه گازی و نگرانی اقدام آمریکا در بازنگری توافق هسته ای وین به روزنامه لوموند پاریس گفت: پروژه ما درایران در پارس جنوبی بدون هیچگونه تاخیری پیشرفت خوبی داشته و حتی با وجود تصمیم های مبهم کنگره آمریکا، به فعالیت در آنجا ادامه خواهیم داد.

توتال،حضور در ایران و حمایت از سرمایه گذاری

پاتریک پویانه درباره تعهد ادامه همکاری با ایران در پروژه گازی و نگرانی اقدام آمریکا در بازنگری توافق هسته ای وین به روزنامه لوموند پاریس گفت: پروژه ما درایران در پارس جنوبی بدون هیچگونه تاخیری پیشرفت خوبی داشته و حتی با وجود تصمیم های مبهم کنگره آمریکا، به فعالیت در آنجا ادامه خواهیم داد.
توتال،حضور در ایران و حمایت از سرمایه گذاری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author