تمدید فرصت مپنا برای رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

تمدید فرصت مپنا برای رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
توضیحات مپنا درمورد عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان صرفا جهت اطلاع سرمایه گذاران منتشر می شود.

تمدید فرصت مپنا برای رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

توضیحات مپنا درمورد عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان صرفا جهت اطلاع سرمایه گذاران منتشر می شود.
تمدید فرصت مپنا برای رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author