تقدیر از بانک صنعت و معدن برای نخستین واگذاری به بخش خصوصی

تقدیر از بانک صنعت و معدن برای نخستین واگذاری به بخش خصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای اقدام بانک صنعت و معدن در خصوص فروش 51 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار را الگوی خوبی دانست.

تقدیر از بانک صنعت و معدن برای نخستین واگذاری به بخش خصوصی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای اقدام بانک صنعت و معدن در خصوص فروش 51 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار را الگوی خوبی دانست.
تقدیر از بانک صنعت و معدن برای نخستین واگذاری به بخش خصوصی
/*!normalize.css v1.1.2

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author