تقاضای غیر اقتصادی به دنبال ملتهب کردن بازار ارز

تقاضای غیر اقتصادی به دنبال ملتهب کردن بازار ارز
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: اولویت دولت ایجاد ثبات اقتصادی است و هیچ کاری ریشه ای تر از کاهش تورم نیست.

تقاضای غیر اقتصادی به دنبال ملتهب کردن بازار ارز

معاون رییس جمهوری تصریح کرد: اولویت دولت ایجاد ثبات اقتصادی است و هیچ کاری ریشه ای تر از کاهش تورم نیست.
تقاضای غیر اقتصادی به دنبال ملتهب کردن بازار ارز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author