تفاوت هلدینگ‌ ها و سرمایه‌ گذاری‌ ها چیست؟

تفاوت هلدینگ‌ ها و سرمایه‌ گذاری‌ ها چیست؟
بر اساس تحقیقات انجام یافته در ایران شرکت‌ ها در ثبت فعالیت و موضوع کاری خود، بین این دو گروه شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری و هلدینگ ‌ها تفاوتی قید نمی‌ شود و از همین نقطه تفاوت این شرکت‌ ها از منظر مردم به فراموشی سپره می ‌شود و گاه به هر شرکتی هلدینگ یا شرکت سرمایه‌ گذاری می ‌گوییم.

تفاوت هلدینگ‌ ها و سرمایه‌ گذاری‌ ها چیست؟

بر اساس تحقیقات انجام یافته در ایران شرکت‌ ها در ثبت فعالیت و موضوع کاری خود، بین این دو گروه شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری و هلدینگ ‌ها تفاوتی قید نمی‌ شود و از همین نقطه تفاوت این شرکت‌ ها از منظر مردم به فراموشی سپره می ‌شود و گاه به هر شرکتی هلدینگ یا شرکت سرمایه‌ گذاری می ‌گوییم.
تفاوت هلدینگ‌ ها و سرمایه‌ گذاری‌ ها چیست؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author