تغییر مالکیت بیش از 8600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

تغییر مالکیت بیش از 8600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران
شاخص بازار اول با 86 واحد افزایش به رقم 69855 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 167 واحد کاهش عدد 209452 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 1 . 0 درصد افزایش و 1 . 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

تغییر مالکیت بیش از 8600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

شاخص بازار اول با 86 واحد افزایش به رقم 69855 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 167 واحد کاهش عدد 209452 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 1 . 0 درصد افزایش و 1 . 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
تغییر مالکیت بیش از 8600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author