تغییرات در دستورالعمل های قدیمی، گامی برای جهانی شدن بازار سرمایه

تغییرات در دستورالعمل های قدیمی، گامی برای جهانی شدن بازار سرمایه
بازار سرمایه در دوره های اخیر در برخی از دستورالعمل ها مانند دستورالعمل افشای اطلاعات تغییراتی را اعمال نکرده است. به این ترتیب، از سال 86 تا به امروز تغییر آن چنانی در این دستورالعمل نداشتیم در حالی که این مقررات برای دهه 80 نوشته شده است یعنی زمانی که قانون بازار تدوین شده است. در حال حاضر، با اعمال تغییرات در دستورالعمل افشای اطلاعات باید گفت سازمان بورس همت ویژه ای را به ثمر رسانده تا بتواند این دستورالعمل تأثیرگذار را تغییر داده و با اتفاقات روز بازار، اصلاح کند.

تغییرات در دستورالعمل های قدیمی، گامی برای جهانی شدن بازار سرمایه

بازار سرمایه در دوره های اخیر در برخی از دستورالعمل ها مانند دستورالعمل افشای اطلاعات تغییراتی را اعمال نکرده است. به این ترتیب، از سال 86 تا به امروز تغییر آن چنانی در این دستورالعمل نداشتیم در حالی که این مقررات برای دهه 80 نوشته شده است یعنی زمانی که قانون بازار تدوین شده است. در حال حاضر، با اعمال تغییرات در دستورالعمل افشای اطلاعات باید گفت سازمان بورس همت ویژه ای را به ثمر رسانده تا بتواند این دستورالعمل تأثیرگذار را تغییر داده و با اتفاقات روز بازار، اصلاح کند.
تغییرات در دستورالعمل های قدیمی، گامی برای جهانی شدن بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author