تعیین نحوه پرداخت بدهی دولت به بیمه و اشخاص از محل اسناد خزانه

تعیین نحوه پرداخت بدهی دولت به بیمه و اشخاص از محل اسناد خزانه
به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

تعیین نحوه پرداخت بدهی دولت به بیمه و اشخاص از محل اسناد خزانه

به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.
تعیین نحوه پرداخت بدهی دولت به بیمه و اشخاص از محل اسناد خزانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author