تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد

تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد
گروه ویژه اقدام مالی FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد.

تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد

گروه ویژه اقدام مالی FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد.
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author