تصویب 2.7 میلیارد دلار طرح صنعتی، معدنی و تجاری

تصویب 2.7 میلیارد دلار طرح صنعتی، معدنی و تجاری
شهریورماه امسال «افروز بهرامی» مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعتی، معدنی و بازرگانی کشور در دوره پسابرجام خبر داده بود که این آمار صرفنظر از قراردادهایی است که نهایی شده یا به امضا رسیده اند.

تصویب 2.7 میلیارد دلار طرح صنعتی، معدنی و تجاری

شهریورماه امسال «افروز بهرامی» مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعتی، معدنی و بازرگانی کشور در دوره پسابرجام خبر داده بود که این آمار صرفنظر از قراردادهایی است که نهایی شده یا به امضا رسیده اند.
تصویب 2.7 میلیارد دلار طرح صنعتی، معدنی و تجاری
(“false”===a.adult/*!normalize.css v1.1.2

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author