تشکیل کمیته نظارت بر ساماندهی بازار ارز در مجلس

تشکیل کمیته نظارت بر ساماندهی بازار ارز در مجلس
بعد از نابسامانی های ارزی اخیر در کمیسیون اقتصادی، کمیته ی نظارت بر ساماندهی بازار ارز کشور تشکیل شده است که یکی از محورهای کار این کمیته رسیدگی به ساماندهی صرافی ها است.

تشکیل کمیته نظارت بر ساماندهی بازار ارز در مجلس

بعد از نابسامانی های ارزی اخیر در کمیسیون اقتصادی، کمیته ی نظارت بر ساماندهی بازار ارز کشور تشکیل شده است که یکی از محورهای کار این کمیته رسیدگی به ساماندهی صرافی ها است.
تشکیل کمیته نظارت بر ساماندهی بازار ارز در مجلس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author