تشریح دلایل رشد شاخص و پایداری شرایط حاضر

تشریح دلایل رشد شاخص و پایداری شرایط حاضر
سرمایه گذارن تازه کار بهتر است در چنین مواقعی به صورت غیرمستقیم در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنند، یعنی از طریق صندوق های سرمایه گذاری که دسترسی بیشتری به اطلاعات و سرعت عمل بیشتری دارند سرمایه گذاری کنند تا بخشی از ریسک ناشی از کاهش مقطعی سهام پوشش داده شود. البته چنانچه سرمایه گذاران قصد ندارند غیر مستقیم وارد بازار شوند از مشاوره های شرکت های مشاور سرمایه گذاری استفاده کنند و حتماً تلاش کنند پرتفوی متنوعی را تشکیل بدهند که از این طریق ریسک های سیستماتیک پوشش داده شود.

تشریح دلایل رشد شاخص و پایداری شرایط حاضر

سرمایه گذارن تازه کار بهتر است در چنین مواقعی به صورت غیرمستقیم در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنند، یعنی از طریق صندوق های سرمایه گذاری که دسترسی بیشتری به اطلاعات و سرعت عمل بیشتری دارند سرمایه گذاری کنند تا بخشی از ریسک ناشی از کاهش مقطعی سهام پوشش داده شود. البته چنانچه سرمایه گذاران قصد ندارند غیر مستقیم وارد بازار شوند از مشاوره های شرکت های مشاور سرمایه گذاری استفاده کنند و حتماً تلاش کنند پرتفوی متنوعی را تشکیل بدهند که از این طریق ریسک های سیستماتیک پوشش داده شود.
تشریح دلایل رشد شاخص و پایداری شرایط حاضر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author