تدوام روند صعودی بازار در گروی چند عامل

تداوم روند صعودی بورس به این امر که تا چه اندازه اخبار مثبت تبدیل به واقعیت می شود و در صورت های مالی شرکت ها نمایان می شود و همچنین بازار سرمایه تا چه اندازه این اخبار مثبت را پیشخور می کند، بستگی دارد.

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author