تداوم همکاری های دوجانبه میان بورس تهران و استانبول

تداوم همکاری های دوجانبه میان بورس تهران و استانبول
طی دو سال اخیر شرکت بورس تهران با 12 بورس دنیا تفاهم نامه امضا کرده است که مهمترین قرارداد با بورس استانبول است. در این زمینه در صدد هستیم دو شرکت از این کشور را در بورس تهران ثبت کنیم.

تداوم همکاری های دوجانبه میان بورس تهران و استانبول

طی دو سال اخیر شرکت بورس تهران با 12 بورس دنیا تفاهم نامه امضا کرده است که مهمترین قرارداد با بورس استانبول است. در این زمینه در صدد هستیم دو شرکت از این کشور را در بورس تهران ثبت کنیم.
تداوم همکاری های دوجانبه میان بورس تهران و استانبول

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author