تحقق 343 ریال سود به ازای هر سهم معدنی و صنعتی گل گهر طی 9 ماه

تحقق 343 ریال سود به ازای هر سهم معدنی و صنعتی گل گهر طی 9 ماه
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 343 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 79 درصد افزایش داشت.

تحقق 343 ریال سود به ازای هر سهم معدنی و صنعتی گل گهر طی 9 ماه

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 343 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 79 درصد افزایش داشت.
تحقق 343 ریال سود به ازای هر سهم معدنی و صنعتی گل گهر طی 9 ماه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author