تامین مالی 105 میلیارد تومانی البرز نیرو با انتشار صکوک اجاره

تامین مالی 105 میلیارد تومانی البرز نیرو با انتشار صکوک اجاره
سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت تجهیزات ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) را به ارزش 1050 میلیارد ریال جهت خرید 15 دستگاه لکوموتیو مدل GT26CW صادر کرد.

تامین مالی 105 میلیارد تومانی البرز نیرو با انتشار صکوک اجاره

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت تجهیزات ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) را به ارزش 1050 میلیارد ریال جهت خرید 15 دستگاه لکوموتیو مدل GT26CW صادر کرد.
تامین مالی 105 میلیارد تومانی البرز نیرو با انتشار صکوک اجاره

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author