تأثیر نوسانات کامودیتی ها بر شرکت های ایرانی

تأثیر نوسانات کامودیتی ها بر شرکت های ایرانی
درست است که پیش بینی ها حاکی از افت قیمت درکالاهای اساسی است. اما عموما فروش شرکت های بورسی ازدو عامل نرخ های جهانی و نرخ ارز تبعیت می کنند. به این ترتیب،با توجه به این که نوسانات نرخ ارز در یک سال گذشته در سطح 10-15 درصد بوده است، لذا کاهش قیمت کالاهای اساسی و فلزات و نفت از محل افزایش نرخ ارز در سال آتی جبران خواهد شد.

تأثیر نوسانات کامودیتی ها بر شرکت های ایرانی

درست است که پیش بینی ها حاکی از افت قیمت درکالاهای اساسی است. اما عموما فروش شرکت های بورسی ازدو عامل نرخ های جهانی و نرخ ارز تبعیت می کنند. به این ترتیب،با توجه به این که نوسانات نرخ ارز در یک سال گذشته در سطح 10-15 درصد بوده است، لذا کاهش قیمت کالاهای اساسی و فلزات و نفت از محل افزایش نرخ ارز در سال آتی جبران خواهد شد.
تأثیر نوسانات کامودیتی ها بر شرکت های ایرانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author