تأثیر شاخص ها از نخستین سخنرانی رسمی رئیس جدید فدرال رزرو

تأثیر شاخص ها از نخستین سخنرانی رسمی رئیس جدید فدرال رزرو
جرومی پاول، رئیس جدید فدرال رزرو روز سه شنبه و پنجشنبه نخستین بار با سمت رسمی حاضر می شود و در برابر کنگره، به صورت رسمی در خصوص مسائل اقتصادی سخنرانی خواهد کرد.

تأثیر شاخص ها از نخستین سخنرانی رسمی رئیس جدید فدرال رزرو

جرومی پاول، رئیس جدید فدرال رزرو روز سه شنبه و پنجشنبه نخستین بار با سمت رسمی حاضر می شود و در برابر کنگره، به صورت رسمی در خصوص مسائل اقتصادی سخنرانی خواهد کرد.
تأثیر شاخص ها از نخستین سخنرانی رسمی رئیس جدید فدرال رزرو

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author