بیل گراس، سلطان صندوق های اوراق قرضه

بیل گراس، سلطان صندوق های اوراق قرضه
گراس خودش را با شرایط بازار تطبیق نمی ‌دهد، بلکه آن را تغییر می‌ دهد! دیدگاه ‌های او در بازار اوراق قرضه به ‌طور گسترده ‌ای توسط سرمایه گذاران حرفه ‌ای و عموم سرمایه گذاران در سراسر جهان دنبال می ‌شود.

بیل گراس، سلطان صندوق های اوراق قرضه

گراس خودش را با شرایط بازار تطبیق نمی ‌دهد، بلکه آن را تغییر می‌ دهد! دیدگاه ‌های او در بازار اوراق قرضه به ‌طور گسترده ‌ای توسط سرمایه گذاران حرفه ‌ای و عموم سرمایه گذاران در سراسر جهان دنبال می ‌شود.
بیل گراس، سلطان صندوق های اوراق قرضه
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTcxOTc5MDllZjNlOGI4N2NhMzM5MmY3MjI0Mzg3NjEzMWM5Y2Ey&crc=cb8ec4ecc4536e64dae1c768943b0f0041342b97&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author