بهبود معاملات گروه فلزی و معدنی

بهبود معاملات گروه فلزی و معدنی
درگروه های ماشین آلات، تجهیزاتی، برقی و گروه های وابسته، نمادهای دماوند، رمپنا، تپکو، لابسا، لسرما، تایرا و بالاس متعادل و مثبت بودند.

بهبود معاملات گروه فلزی و معدنی

درگروه های ماشین آلات، تجهیزاتی، برقی و گروه های وابسته، نمادهای دماوند، رمپنا، تپکو، لابسا، لسرما، تایرا و بالاس متعادل و مثبت بودند.
بهبود معاملات گروه فلزی و معدنی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author