بلوک ۱۹.۵ درصدی آلومینیوم ایران در بورس عرضه می شود

بلوک ۱۹.۵ درصدی آلومینیوم ایران در بورس عرضه می شود
تعداد یک میلیارد و ۱۵ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۳۷۸ سهم شرکت آلومینیوم ایران معادل ۱۹.۵۳ درصد سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار عرضه می شود.

بلوک ۱۹.۵ درصدی آلومینیوم ایران در بورس عرضه می شود

تعداد یک میلیارد و ۱۵ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۳۷۸ سهم شرکت آلومینیوم ایران معادل ۱۹.۵۳ درصد سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار عرضه می شود.
بلوک ۱۹.۵ درصدی آلومینیوم ایران در بورس عرضه می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author