بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی معرفی شدند

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 241 هزار و 760 سهامدار درپایان دی ماه امسال، در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 141 هزار و 520 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 127 هزار و 272 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

فیلم سریال آهنگ

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author