برنامه ریزی برای هم افزایی بخش های سه گانه مالی

برنامه ریزی برای هم افزایی بخش های سه گانه مالی
شرکت سهامی نمایشگاه ها 17 هزار مترمربع فضای مفید در اختیار این نمایشگاه قرار داده که تا کنون 14 هزار و 500 مترمربع آن به متقاضیان حضور در نمایشگاه اختصاص داده شده است و تا پایان اسفند ماه، علاقه مندان می توانند از این فرصت برای ثبت نام در بزرگترین رویداد مالی خاورمیانه استفاده کنند.

برنامه ریزی برای هم افزایی بخش های سه گانه مالی

شرکت سهامی نمایشگاه ها 17 هزار مترمربع فضای مفید در اختیار این نمایشگاه قرار داده که تا کنون 14 هزار و 500 مترمربع آن به متقاضیان حضور در نمایشگاه اختصاص داده شده است و تا پایان اسفند ماه، علاقه مندان می توانند از این فرصت برای ثبت نام در بزرگترین رویداد مالی خاورمیانه استفاده کنند.
برنامه ریزی برای هم افزایی بخش های سه گانه مالی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author