برنامه دولت در سال اقتصاد مقاومتی

برنامه دولت در سال اقتصاد مقاومتی
لحاظ کردن طرح های مالی و سرمایه ای مانند 11 برنامه ملی مربوط به اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1395، بخشی از راهبرد دولت در 12 ماه آتی را تشکیل می دهد.

برنامه دولت در سال اقتصاد مقاومتی

لحاظ کردن طرح های مالی و سرمایه ای مانند 11 برنامه ملی مربوط به اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1395، بخشی از راهبرد دولت در 12 ماه آتی را تشکیل می دهد.
برنامه دولت در سال اقتصاد مقاومتی

شهر خبر

مد روز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author