بررسی دلایل نوسان قیمت فلز سرخ

بررسی دلایل نوسان قیمت فلز سرخ
بازبینی بازار مس از دو منظر کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که نوسانات مس در یک ماهه اخیر، ناشی از تاثیرگذاری عوامل متعددی است که به سه دسته قابل تفکیک است.
بخشی از نوسانات کنونی، ناشی از هیجان بازار است . بخش دیگری از این نوسان، ناشی از شرایط خاص بازارها و کاهش شاخص دلار به پایین ترین سطح سه سال اخیر است. بخش سوم و آخر مربوط به علل بنیادی است که ساختار بازار مس را شکل داده اند.

بررسی دلایل نوسان قیمت فلز سرخ

بازبینی بازار مس از دو منظر کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که نوسانات مس در یک ماهه اخیر، ناشی از تاثیرگذاری عوامل متعددی است که به سه دسته قابل تفکیک است.
بخشی از نوسانات کنونی، ناشی از هیجان بازار است . بخش دیگری از این نوسان، ناشی از شرایط خاص بازارها و کاهش شاخص دلار به پایین ترین سطح سه سال اخیر است. بخش سوم و آخر مربوط به علل بنیادی است که ساختار بازار مس را شکل داده اند.
بررسی دلایل نوسان قیمت فلز سرخ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author