برخی خدمات کارگزاری مفید در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می‌شود

برخی خدمات کارگزاری مفید در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می‌شود
به گفته معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس، طبق این مصوبه، شرکت‌های کارگزاری‌ می‌توانند بخشی از خدمات پایه خود را به یک سری از مراکز خاص شامل بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، دفاتر پلیس+ 10 و دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنند.

برخی خدمات کارگزاری مفید در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می‌شود

به گفته معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس، طبق این مصوبه، شرکت‌های کارگزاری‌ می‌توانند بخشی از خدمات پایه خود را به یک سری از مراکز خاص شامل بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، دفاتر پلیس+ 10 و دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنند.
برخی خدمات کارگزاری مفید در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author