بانک های بسیاری در اروپا آماده همکاری با ایران هستند

بانک های بسیاری در اروپا آماده همکاری با ایران هستند
پس از برداشته شدن تحریم ها اقدامات خوبی در مسیر بهبود اقتصادی ایران انجام شده هر چند هنوز انتظارات بطور کامل محقق نشده و کارهای بیشتری باید انجام شود.

بانک های بسیاری در اروپا آماده همکاری با ایران هستند

پس از برداشته شدن تحریم ها اقدامات خوبی در مسیر بهبود اقتصادی ایران انجام شده هر چند هنوز انتظارات بطور کامل محقق نشده و کارهای بیشتری باید انجام شود.
بانک های بسیاری در اروپا آماده همکاری با ایران هستند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author