بازدید سفیر سوییس از سپرده‌گذاری مرکزی ایران

بازدید سفیر سوییس از سپرده‌گذاری مرکزی ایران
فهیمی یکی از برنامه های مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی را کمک به توسعه سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران اعلام کرد. وی پروژه سهام عدالت را مهم ترین برنامه خصوصی سازی در ایران ذکر کرد و گفت: بیش از ۴۹ میلیون ایرانی در این پروژه ملی به عنوان سهامدار در بازا رسرمایه ثبت خواهند شد.

بازدید سفیر سوییس از سپرده‌گذاری مرکزی ایران

فهیمی یکی از برنامه های مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی را کمک به توسعه سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران اعلام کرد. وی پروژه سهام عدالت را مهم ترین برنامه خصوصی سازی در ایران ذکر کرد و گفت: بیش از ۴۹ میلیون ایرانی در این پروژه ملی به عنوان سهامدار در بازا رسرمایه ثبت خواهند شد.
بازدید سفیر سوییس از سپرده‌گذاری مرکزی ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author