بازار مثبت و ساز منفی پتروشیمی ها

در گروه های خودرویی، لیزینگی و حمل و نقل که اکثرا مثبت و صف خرید بودند امادر گروه های پتروشیمی و پالایشگاهی به جز نمادهای شبندر، شپلی، شلعاب، شفارا، شاوان، شراز و شبریز سایر نمادها با سازی مخالف اکثرا منفی به کار خود پایان دادند.

فیلم سریال آهنگ

ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author