بازار سرمایه پیشرو سایر بازارها است

رفع تحریم های بین المللی به طور قطع گشایش هایی را در اقتصاد کشور خواهد داشت و بر بخش های مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه تاثیر گذار است.

دانلود فیلم

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author