بازار سرمایه شفاف در آینه صاف کلینیک پذیرش

بازار سرمایه شفاف در آینه صاف کلینیک پذیرش
آقامیری با تاکید بر اینکه بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی از جهات مختلف حائز اهمیت است، گفت: یکی از موارد پر اهمیت برای فعالان اقتصادی شفاف سازی فضای اقتصادی کشور است. همچنین جذب سرمایه گذار خارجی یکی از اهداف مهم نظام و بخش خصوصی است که در فضای اقتصادی شفاف میسر خواهد شد.

بازار سرمایه شفاف در آینه صاف کلینیک پذیرش

آقامیری با تاکید بر اینکه بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی از جهات مختلف حائز اهمیت است، گفت: یکی از موارد پر اهمیت برای فعالان اقتصادی شفاف سازی فضای اقتصادی کشور است. همچنین جذب سرمایه گذار خارجی یکی از اهداف مهم نظام و بخش خصوصی است که در فضای اقتصادی شفاف میسر خواهد شد.
بازار سرمایه شفاف در آینه صاف کلینیک پذیرش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author