بازار سرمایه، راه تامین مالی شهرداری ها

بازار سرمایه، راه تامین مالی شهرداری ها
مسیر بازار سرمایه با ابزار اوراق بدهی برای شهرداری ها باز است و آنها می توانند از امکانات بورس به طور وسیع استفاده کنند.

بازار سرمایه، راه تامین مالی شهرداری ها

مسیر بازار سرمایه با ابزار اوراق بدهی برای شهرداری ها باز است و آنها می توانند از امکانات بورس به طور وسیع استفاده کنند.
بازار سرمایه، راه تامین مالی شهرداری ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author