بازار اسلامی در بورس مالتا رواج پیدا کرد

بورس مالتا به منظور جذب سرمایه از شرکت های خاورمیانه و تشویق دولت به انتشار اوراق صکوک، شاخص اوراق بهادار اسلامی منتشر می کند.

سایت خبری زندگی

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author