این دو حقوقی چه می کنند؟!

سهام منفی و بی اقبال این روزها بسیار کم دیده می شود مگر نمادی همانند “قاسم” که لیاقتش همین است ولی در مجموع رشد قیمت و صف خرید ماحصل فعالیت اغلب سهام شرکت ها طی روز جاری بود.

اخبار دنیای تکنولوژی

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author