ایران تامین امنیت انرژی پاکستان را به عهده می گیرد

ایران تامین امنیت انرژی پاکستان را به عهده می گیرد
رییس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه طرف ایرانی به تعهدات خود در زمینه همکاری های انرژی با پاکستان عمل کرده و عمل خواهد کرد، تاکید کرد: اعلام می کنم که ایران تامین امنیت انرژی پاکستان را به عهده می گیرد.

ایران تامین امنیت انرژی پاکستان را به عهده می گیرد

رییس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه طرف ایرانی به تعهدات خود در زمینه همکاری های انرژی با پاکستان عمل کرده و عمل خواهد کرد، تاکید کرد: اعلام می کنم که ایران تامین امنیت انرژی پاکستان را به عهده می گیرد.
ایران تامین امنیت انرژی پاکستان را به عهده می گیرد

پرس نیوز

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author