ایجاد صندوق سرمایه گذاری فیلم زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار

ایجاد صندوق سرمایه گذاری فیلم زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار
بنیاد فارابی در راه اندازی صندوق سرمایه گذاری فیلم به صورت مشترک با یکی از موسسسات فعال در بورس و همچنین صندوق اعتباری هنر همکاری می کند.شرایط بورس در کشور اکنون مناسب است و اگر مشاوره های درستی از اهالی سینما بگیریم به نظرم این صندوق می تواند راه جدیدی برای تامین مالی در پروژه های سینمایی کشور باشد

ایجاد صندوق سرمایه گذاری فیلم زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار

بنیاد فارابی در راه اندازی صندوق سرمایه گذاری فیلم به صورت مشترک با یکی از موسسسات فعال در بورس و همچنین صندوق اعتباری هنر همکاری می کند.شرایط بورس در کشور اکنون مناسب است و اگر مشاوره های درستی از اهالی سینما بگیریم به نظرم این صندوق می تواند راه جدیدی برای تامین مالی در پروژه های سینمایی کشور باشد
ایجاد صندوق سرمایه گذاری فیلم زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author