انتظار برای تداوم رشد

انتظار برای تداوم رشد
اگر چه این رشد اخیر شاخص و ارزش معاملات عمدتاً به افزایش قیمت های جهانی مواد خام و رشد نرخ ارز وابسته است، اما همت دولت جهت کاهش نرخ سود سپرده ها را نیز می توان به عنوان یکی از اضلاع دلایل رشد شگفت آور بورس قلمداد کرد.

انتظار برای تداوم رشد

اگر چه این رشد اخیر شاخص و ارزش معاملات عمدتاً به افزایش قیمت های جهانی مواد خام و رشد نرخ ارز وابسته است، اما همت دولت جهت کاهش نرخ سود سپرده ها را نیز می توان به عنوان یکی از اضلاع دلایل رشد شگفت آور بورس قلمداد کرد.
انتظار برای تداوم رشد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author