انتشار ۹۵۰۰ میلیارد اسناد خزانه برای کمک به بخش کشاورزی و سلامت

انتشار ۹۵۰۰ میلیارد اسناد خزانه برای کمک به بخش کشاورزی و سلامت
نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند دولت اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی، ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تعبیه بدهی های سازمان بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان تا سقف ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار کند.

انتشار ۹۵۰۰ میلیارد اسناد خزانه برای کمک به بخش کشاورزی و سلامت

نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند دولت اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی، ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تعبیه بدهی های سازمان بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان تا سقف ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار کند.
انتشار ۹۵۰۰ میلیارد اسناد خزانه برای کمک به بخش کشاورزی و سلامت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author