انتشار عملکرد 12 ماهه سیمان هرمزگان

انتشار عملکرد 12 ماهه سیمان هرمزگان
شرکت سیمان هرمزگان در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 مبلغ 435 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 34 درصد کاهش داشت.

انتشار عملکرد 12 ماهه سیمان هرمزگان

شرکت سیمان هرمزگان در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 مبلغ 435 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 34 درصد کاهش داشت.
انتشار عملکرد 12 ماهه سیمان هرمزگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author