انتشار عملکرد شش ماهه مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

انتشار عملکرد شش ماهه مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ چهار ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به 7 درصد از پیش بینی هایش رسید.

انتشار عملکرد شش ماهه مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ چهار ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به 7 درصد از پیش بینی هایش رسید.
انتشار عملکرد شش ماهه مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author