انتشار صورت های مالی شش ماهه صنعتی آما

انتشار صورت های مالی شش ماهه صنعتی آما
شرکت صنعتی آما در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 201 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 23 درصد کاهش داشت.

انتشار صورت های مالی شش ماهه صنعتی آما

شرکت صنعتی آما در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 201 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 23 درصد کاهش داشت.
انتشار صورت های مالی شش ماهه صنعتی آما

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author