امیــــــد، نخستین تامین سرمایه از نظر شاخص بازدهی فروش در گروه واسطه گری ها

این شرکت به عنوان نماد نوآوری در تأمین مالی کشور، رتبه اول را از نظر شاخص بازدهی فروش در گروه واسطه گری­ های مالی بر اساس نتایج رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی اخذ نمود.

گوشی

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author