امید به آینده بهتر، روی بورس اثر گذاشته است

امید به آینده بهتر، روی بورس اثر گذاشته است
شاخص هایی که عموما تا همین سه ماه پیش با افت مواجه بود، بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و دیگر سیاست های دولت یازدهم شروع به افزایش کرده است و در صورتی که شوک منفی به اقتصاد وارد نشود ، این روند تداوم خواهد یافت.

امید به آینده بهتر، روی بورس اثر گذاشته است

شاخص هایی که عموما تا همین سه ماه پیش با افت مواجه بود، بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و دیگر سیاست های دولت یازدهم شروع به افزایش کرده است و در صورتی که شوک منفی به اقتصاد وارد نشود ، این روند تداوم خواهد یافت.
امید به آینده بهتر، روی بورس اثر گذاشته است

اتومبیل

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author