امکان ساماندهی بازار سنگ آهن از طریق بورس کالا

امکان ساماندهی بازار سنگ آهن از طریق بورس کالا
مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به موضع سنگ آهنی‌ها برای ورود بورس کالا، اظهار کرد: از نظر ما بورس کالا یک راه‌حل شفاف و روشن برای کشف قیمت است.

امکان ساماندهی بازار سنگ آهن از طریق بورس کالا

مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به موضع سنگ آهنی‌ها برای ورود بورس کالا، اظهار کرد: از نظر ما بورس کالا یک راه‌حل شفاف و روشن برای کشف قیمت است.
امکان ساماندهی بازار سنگ آهن از طریق بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author