الگوی حرکت بازار چین، دو قدم به جلو یک قدم به عقب

الگوی حرکت بازار چین، دو قدم به جلو یک قدم به عقب
شاخص بلوچیپ در بورس شن ژن بیشترین میزان افت روزانه را در 17 ماه گذشته متحمل شد در حالی که سرمایه گذاران به سوی اوراق مشارکت جذب شده اند.

الگوی حرکت بازار چین، دو قدم به جلو یک قدم به عقب

شاخص بلوچیپ در بورس شن ژن بیشترین میزان افت روزانه را در 17 ماه گذشته متحمل شد در حالی که سرمایه گذاران به سوی اوراق مشارکت جذب شده اند.
الگوی حرکت بازار چین، دو قدم به جلو یک قدم به عقب

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author