اقدامات سازمان بورس در استقرار حاکمیت شرکتی

اقدامات سازمان بورس در استقرار حاکمیت شرکتی
سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل کنترل داخلی و پیش‌نویس دستورالعمل راهبری شرکتی را اولین بار در سال 2012 منتشر کرد. بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌ها ملزم خواهند بود تا معیار داشتن حداقل 20 درصد مدیر مستقل را رعایت کنند. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران همچنین ملزم هستند اطلاعات کافی برای عموم منتشر کنند تا عموم بتوانند قضاوت درستی از اوضاع شرکت قبل از تصمیم‌گیری به سرمایه‌گذاری داشته باشند.

اقدامات سازمان بورس در استقرار حاکمیت شرکتی

سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل کنترل داخلی و پیش‌نویس دستورالعمل راهبری شرکتی را اولین بار در سال 2012 منتشر کرد. بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌ها ملزم خواهند بود تا معیار داشتن حداقل 20 درصد مدیر مستقل را رعایت کنند. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران همچنین ملزم هستند اطلاعات کافی برای عموم منتشر کنند تا عموم بتوانند قضاوت درستی از اوضاع شرکت قبل از تصمیم‌گیری به سرمایه‌گذاری داشته باشند.
اقدامات سازمان بورس در استقرار حاکمیت شرکتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author