اقتصاد کشور از سوق نقدینگی به بورس منتفع می شود

اقتصاد کشور از سوق نقدینگی به بورس منتفع می شود
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت بخش مولد اقتصاد کشور، ادامه داد:برای جلوگیری از رونق بازار سوداگری باید بازار سرمایه کشور را تقویت کرد و این انگیزه در جامعه ایجاد شود تا نقدینگی بیشتری به بورس سوق داده شود.

اقتصاد کشور از سوق نقدینگی به بورس منتفع می شود

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت بخش مولد اقتصاد کشور، ادامه داد:برای جلوگیری از رونق بازار سوداگری باید بازار سرمایه کشور را تقویت کرد و این انگیزه در جامعه ایجاد شود تا نقدینگی بیشتری به بورس سوق داده شود.
اقتصاد کشور از سوق نقدینگی به بورس منتفع می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author